SERVEIS NOTARIALS

Com us podem ajudar?

compraventas

Compravendes.

En qualsevol compravenda és molt important la tasca d’assessorament i de control que du a terme el notari. En el cas de compravenda de béns immobles, el notari controla que no hi hagi càrregues ni gravàmens ocults, que la propietat estigui al dia en el pagament de despeses de comunitat i imposts i que ambdues parts tinguin la capacitat i les facultats necessàries per signar la compravenda. Així mateix, la notaria farà la primera presentació en el Registre de l’escriptura de compravenda i el canvi de titularitat en el Cadastre. 

hipotecas_2

Préstecs hipotecaris.

Us ajudam en el procés de formalització del vostre préstec hipotecari, proporcionant-vos assessorament independent i assegurant-nos que les condicions que us ofereix la vostra entitat compleixen les exigències legals. Som conscients que la signatura d’una hipoteca és un moment important en la vida d’una persona, ja que se sol fer poques vegades. 

hipotecas

Cancel·lació d’hipoteques.

Una vegada que hàgiu pagat tot el préstec a la vostra entitat bancària, és important que li sol·liciteu l’atorgament de l’escriptura de cancel·lació, la qual s’ha d’inscriure en el Registre de la Propietat. Nosaltres ens encarregam de preparar l’escriptura de cancel·lació i ens posarem en contacte amb la vostra entitat bancària perquè vinguin a la notaria a signar la cancel·lació.

prestamos

Préstecs personals i altres pòlisses bancàries.

Quan sol·liciteu qualsevol tipus de finançament bancari sense garantia hipotecària, el vostre banc us entregarà una pòlissa perquè sigui intervinguda notarialment. Es tracta d’un procediment senzill i ràpid per al qual en la notaria disposam d’un departament específic a l’efecte de reduir el temps d’espera al mínim.

poderes

Poders notarials.

En la notaria podreu tramitar qualsevol tipus d’apoderament perquè tingui eficàcia a qualsevol país del món.

actas

Actes notarials.

El fet d’estendre una acta notarial us dona la tranquil·litat de deixar constància de fets o manifestacions coberts per la presumpció de veracitat de la fe pública notarial.

donaciones

Donacions.

La intervenció notarial és imprescindible per a la donació de béns immobles, així com per a les donacions amb definició, les quals tributen a tipus molt avantatjosos, i la donació dinerària, en el cas que es vulgui una tributació més reduïda.

herencias

Testaments i herències.

En la notaria us aconsellarem sobre la millor manera d’enfocar la vostra successió, d’acord amb les vostres pròpies necessitats i preocupacions, i aplicant correctament la legislació civil, especialment complexa en tot el que fa referència al dret de successions. Així mateix, en el cas que vulgueu formalitzar la vostra futura herència en vida, us assessorem sobre les figures més convenients com donacions amb definició o donació universal.

Una vegada que la persona mori, us guiarem en el procés de formalització de l’herència d’acord amb les disposicions legals i testamentàries, o tramitant prèviament l’acta de declaració d’hereus abintestat. Igualment, en el cas de falta d’acord entre els hereus us guiarem sobre les diferents eines que l’ordenament jurídic ofereix per a aquests casos. 

 

derecho

Dret societari.

La constitució d’una nova societat requereix l’atorgament d’una escriptura pública i la inscripció en el Registre Mercantil, una vegada obtingut el CIF. Tot aquest procediment es pot tramitar en la notaria. Així mateix, una vegada constituïda la societat, en la notaria us assessoram sobre els requisits i la normativa que s’apliquen per a les diferents necessitas que poden sorgir durant el funcionament de la societat (canvis d’administrador, ampliacions i reduccions de capital, trasllats de domicili, modificacions estructurals com fusions, dissolució i liquidació, etc.).

obras

Altres modificacions de finques registrals.

Cada dia adquireix més importància la correlació entre la realitat física i la descripció registral de les finques, cosa que es vincula a un major valor. Així mateix, cada vegada són més complexos els requisits per a la inscripció registral i les exigències urbanístiques. Per això, un bon assessorament en aquesta matèria és imprescindible per evitar futurs problemes. 

expedeintes

Expedients de jurisdicció voluntària.

Els notaris tenim àmplies facultats en expedients de jurisdicció voluntària. Així, a tall d’exemple, en la notaria us tramitarem expedients de modificació de superfície i partions de finques, de represa del tracte successiu, d’immatriculació de finques, de nomenament de comptador partidor… 

matrimonios

Matrimonis i divorcis.

Des de fa uns anys és possible casar-se davant un notari, havent tramitat un senzill expedient judicial, de manera molt ràpida i econòmica. Així mateix, els notaris tenim facultats per autoritzar divorcis en el cas de matrimonis sense fills menors d’edat.

Sol·licitud de còpies.